Disclaimer en Privacy Statement

Aanmelding website/inzending bijdrage/upload van afbeeldingen

De deelnemer aan de website dient op het moment van aanmelding op deze website en de inzending van tekeningen of andere afbeeldingen  ouder te zijn dan 16 jaar of de toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs over te leggen teneinde de leeftijd van hem/haar te verifiëren.

Auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom

De inzender garandeert door inzending van zijn/haar bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op zijn/haar bijdrage te beschikken en vrijwaart Stichting Virtueel Koningsbos (“SVK”) van mogelijke aanspraken van derden ter zake. De inzender verleent SVK door zijn/haar inzending het onbeperkte recht zijn/haar bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van - maar is niet beperkt tot - het publiceren van de inzending op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, afbeeldingen en overig materiaal berusten bij SVK.
Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SVK niet toegestaan.

Privacy statement

SVK hecht groot belang aan de bescherming van de privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens van de inzenders en andere bezoekers van de website. SVK zal de desbetreffende persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

SVK verzamelt persoonsgegevens van een deelnemer of andere bezoekers van de website wanneer deze persoonsgegevens via de website aan SVK heeft doorgegeven bijvoorbeeld bij aanmelding voor de website, de inzending van een bijdrage of een verzoek om contact op te nemen. SVK gebruikt deze persoonsgegevens enkel om de aanmelding en inzending te verwerken (onder meer zullen de naam en woonplaats van de deelnemer bij  inzending op de website worden geplaatst) en contact op te nemen.
 
De deelnemer of andere bezoekers van de website hebben recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn/haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien de deelnemer of andere bezoekers van de website van een van deze rechten gebruik willen maken, of bij vragen over dit privacy statement kan contact worden opgenomen via info@virtueelkoningsbos.nl.

Disclaimer

SVK spant zich in om de inhoud van deze site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

SVK sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie of afbeeldingen die via deze website zijn verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

SVK oefent op het plaatsen van afbeeldingen op deze site geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over de inhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Men wordt uitgenodigd hiervoor met SVK contact op te nemen via info@virtueelkoningsbos.nl.

SVK behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze site, inclusief deze disclaimer, aan te passen en/of een inzending te weigeren of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen, indien deze door SVK geacht worden in strijd te zijn met algemene fatsoensnormen, wet- of regelgeving of met de doelstellingen van SVK.

 

 

ZO WERKT HET

Een les op school over de natuur, en over de natuur door de ogen van een beeldend kunstenaar.

Vervolgens gaan deelnemers naar het bos met een "echte" boswachter, die les geeft over allerlei verschillende bomen in het bos.

Schilderles op school of thuis met behulp van een lesbrief waarin deelnemers met begeleiding of zelfstandig bomen schilderen. De lesbrief is te downloaden na het registreren.

Uploaden van geschilderde bomen in het Virtueel Koningsbos.